Newsletter

Het Brugsche LIVRE DES MESTIERS en zijn navolgingen

Jan GESSLER
€39.00

Year: 1931
Place: Brugge
Publisher: Brugsche Drukkers - Universitaire Stichting België
Edition: 1st idv
Language: NL-EN-FR-GE
Pages: 54+54+54+36+56+72
Condition: FN
Cover condition: FN
Binding: SC, de 6 deeltjes compleet in een foedraal.

- INHOUD:
A. Inleiding
B. Introduction
I. Brugsch prototype van het "Livre des Mestiers", volgens een handschrift uit de XIVe eeuw, door Michelant uitgegeven. (Oorspronkelijke tekst ± 1349; Niet meer voorhanden.) - Prototype brugeois du "Livre des Mestiers", manuscrit du XIVe Siècle, publié par Michelant. (Original perdu: ± 1349.)
II. "Gesprächbüchlein", naar het eenige handschrift ± 1420 door Hoffmann von Fallersleben uitgegeven. (Verloren origineel: 1360-1377.) - "Gesprächbüchlein, manuscrit ± 1420, publié par Hoffmann von Fallersleben. (Original perdu: 1360-1377.)
III. "Dialoges in French and English", door William Caxton te Westminster gedrukt, ± 1483. - "Dialoges in French and English", imprimés par William Caxton, à Westminster, ± 1483.
IV. "Vocabulaer walsch ende vlaemsch", vóór 1501 gedrukt te Antwerpen, door Roland Vanden Dorpe. - "Vocabulair romain et flameng", imprimé avant 1501 à Anvers, par Roland Vanden Dorpe.

- VOORREDE: In zijn prachtige uitgave der Colloquia van Fickaert vestigt prof. R. Verdeyen de aandacht van de lezers zijner geleerde Inleiding op het belang der oude conversatieboekjes, ook wel « benoite boexkens » genaamd, volgens den aanhef, die meestal een aanroeping tot de allerheiligste Drievuldigheid en tot de H. Maagd bevat. Zoo wordt in 't begin van onzen tweeden tekst gevraagd : « Here ocht goet man, haendir einighe benote? » Een der oudste handboekjes van dien aard, zoo niet het aller oudste, werd in de XIVe eeuw samengesteld door een onbekenden Brugschen schoolmeester. De tweetalige tekst er van werd voor een vijftigtal jaren uitgegeven naar het eenig bestaande handschrift, dat sedert Colbert ter Nationale Bibliotheek te Parijs berust. Deze uitgave beantwoordt niet aan de eischen der moderne wetenschap, een oordeel dat ook in volle overtuiging op 'n vorige uitgave van den derden hierachter afgedrukten tekst mag toegepast worden. Sedert jaren werd door schrijver dezes de hoop gekoesterd, den oertekst en zijn latere bewerkingen opnieuw te kunnen uitgeven. Immers, niet alleen voor de geschiedenis van het onderwijs, maar ook voor taalkunde en folklore zijn deze teksten uiterst belangrijk. Om zich er van te overtuigen, doorloope men even de talrijke studiën, aan het 7 Livre des Mestiers en zijn afstammelingen gewijd; of liever de verscheidene tweetalige teksten, hier in een soort Corpus herdrukt. Ten andere, er mocht wel in België, door een Vlaming, een uitgave bezorgd worden van een tekst die in ons land, namelijk te Brugge, ontstaan is, en een invloed uitoefende welke zich van de Teems tot aan den Rijn deed gelden.

- Exemplaar n° 510/600 op Tennyson - Exemplaire n° 510/600 sur papier Tennyson.

- Jan Gessler: Geboren: Maaseik, 08-01-1878; Overleden: Heverlee, 02-04-1952.