Newsletter

Hendrik Conscience en de opkomst van de Vlaamsche Romantiek

Eug. DE BOCK
€29.00

Year: [1920]
Place: Antwerpen - Amsterdam
Publisher: De Sikkel - Em. Querido
Printer: -
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 320
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: SC
Illustrated: z/w illustraties, omslag van Jul FONTEYNE.

- INHOUD:
I. Prolegomena: Fransche en Hollandsche tijd. - Terugblik op het Vlaamsch verleden. - Jan Frans Willems.
II. Prolegomena (vervolg): Belgische Omwenteling. - De Lamennais. - De Foere.
III. Prolegomena (vervolg): De toestand in Vlaanderen na 1830. - De Vlaamsche reactie. - Karel Lodewijk Ledeganck. - Prudens van Duyse .
IV. Prolegomena (slot) : Het Antwerpsch milieu.
V. De jeugd van Conscience. - Zijn leven in het leger.
VI. In de burgerlijke samenleving. - Conscience verlaat het ouderlijk huis en geeft zijn eerste werk uit.
VII. In 't Wonderjaer.
VIII. Bijval van « In 't Wonderjaer ». - Phantazy.
IX. Fransche, Vlaamsche en Hollandsche romantiek. - Geen verband met Noord-Nederland. - Nederlandsch- en Franschschrijvenden in België .
X. Moeilijkheden. - Voorbereiding van een nieuw werk. - Feuilletons in «Den Antwerpenaer». - Weetlust en Geloof. - De Leeuw van Vlaenderen: Bronnen. De hoofdfiguren en hun opvatting. Woest geweld en vrouwelijke teerheid. Consciences opvatting van den historischen roman.
XI. De Leeuw van Vlaenderen (vervolg): Ontleding. Taal. Waardeering.
XII. Groeiend bewustzijn. Plannen. - Fransche verzen? - Het Oordeel Gods. - De Lamennais.
XIII. Conscience en de Laet treden op tegen het verdrag van 1839. Hun drijfveren. Gevolgen. - Gemoedscrisis. - Conscience wordt tuiniersjongen. - Briefwisseling met de Cock- de Pauw. Liefdesmart? - Herleving.
XIV. De Pelgrim in de Woestyn. - Terug in de samenleving. - Bij het graf van Van Bree. - De Noordstar: Het Beulenkind. Een rustiger toon. - Geschiedenis van België. - Rubensfeesten. Conscience als redenaar - Quinten Metsys. - Wat eene moeder lyden kan. - De dorpsschoolmeester ten tyde van Maria Theresia? - De nieuwe Niobe. - Conscience krijgt een betrekking bij de Academie van Schoone Kunsten. - De Geest. - Huwelijk met Maria Peinen.
XV. Evolutie van de Vlaamsche beweging, ook bemerkbaar in het werk van Conscience: Meer werkelijkheid. - Hoe men schilder wordt. - Populaire verklaringen, op waarheid gegrond. Nicaise de Keyser - Viering te Santvliet. - Geschiedenis van Graef Hugo van Craenhove en van zynen vriend Abulfaragus. Natuurbeschrijvingen. - Striata Formosissima of de Dahliakoorts. - Kunst- en letterblad. Overzicht van de spelling. - Satire op de Foere.
XVI. Siska van Roosemael. Conservatisme. - Conscience breidt zijn kring van bekenden uit. - Politieke tweespalt. De katholieke partij werft om Conscience. Omwerking van «In 't Wonderjaer.» Het liberalisme van de jaren 40. De Conciliatiepolitiek van Sylvain van de Weyer en de Decker. - Roskam en Schrobber. - Brieven van Conscience aan de Decker. - Zelfstandige arbeid. Politieke tekortkomingen.
XVII. De Vlaamsche letterkunde meer «een middel ter beschaving dan de uitdrukking eener beschaving.» Wonderspiegel der Natuer. - De Engel des Goeds en de Geest des Kwaeds. Het schilderij van Wappers. - Melchior van Diepenbrock. - Zangfeest te Keulen. - Vertalingen. - Alexandre Dumas. - Vereenigingsleven. - Conscience als kandidaat bij de gemeenteverkiezingen. - Hij trekt zich uit het openbaar leven geheel terug.
XVIII. De landelijke verhalen. Genesis. - Rikke-Tikke-Tak.
XIX. Avondstonden (met De Kwade Hand en De Grootmoeder) - Eenige bladzyden uit het boek der natuer. - Lambrecht Hensmans. De brandende Schaepherder. - Houten Clara.
XX. Jacob van Artevelde. Genesis. Gewijzigde opvatting van den historischen roman. Toespelingen op de eigen omgeving. Ontleding. Onthaal van het werk.
XXI. Crisis. Verblijf op het Land. - Blinde Rosa. - De Loteling.
XXII. Baes Gansendonck. - De arme Edelman.
XXIII. George Sand. Auerbach. Gotthelf. De eenvoud: het groote voordeel van Conscience. Landschap en natuur .
XXIV. De politieke tegenstellingen worden minder scherp. Prof. J. Stecher. - Plichtmatige productie van Conscience - De boerenkryg. - De Gierigaerd. - De vrouw bij Conscience. - De plaeg der dorpen. - Het geluk van ryk te zyn. - De taal van Conscience. - Zijn verhouding tot de werkelijkheid. De volksklasse in het midden van de 19e eeuw. De
Geldduivel. - Moeder Job. - Karakterteekening bij Conscience.
XXV. Financieele moeilijkheden. Conscience vraagt zich af of de afzondering en de nieuwe levenswijze aan zijn literaire productie geen kwaad zullen doen. - Hlodwig en Clothildis. - Beschryving der Nationale Jubelfeesten. - Grievencommissie. - Aanstelling te Kortrijk. - Het nieuwe milieu. Populariteit. - Redevoeringen. - Mengelingen (met De maegd van Vlaenderen). - De Omwenteling van 1830. - Batavia. - Simon Turchi. - De nieuwe « manier » van Conscience. Klachten. De kwael des tyds. - De jonge Doctor. - Het yzeren graf. - De burgers van Darlingen : De roman van het Belgisch manchesterianisme.
XXVI Verblijf aan zee. Bella Stock. - Het Goudland. - Moederliefde. De vertalingen. - De koopman van Antwerpen. - Een uitvinding des duivels. - Menschenbloed. - De ziekte der verbeelding. - Valentijn. - Bavo en Lieveken. - Levenslust, - De burgemeester van Luik, - De ster van Conscience schijnt te dalen. Herhaalde klachten. Hildevert. Bezoek van V. Hugo en A. Dumas.
XXVII. Aanstelling als Museumconservator te Brussel. De nieuwe vriendenkring. Hildevert en Hendrikje dood. Verpletterende indruk. De Kerels van Vlaanderen. Een goed hart. Een slachtoffer der Moederliefde. De twee vrienden. Eene 0 te veel. Eene stem uit het graf. Een Zeemanskind. - Koning Oriand. De minne zanger. Volksche vertelkunst. De baanwachter. - De keus des harten. - Everard 't Serclaes. Eene verwarde zaak. - Schande vrees.
XXVIII. Slechte gezondheid. Voetreizen met de vrienden. - Gerechtigheid van Hertog Karel. De oom van Felix Roobeek. De schat van Felix Roobeek. Evolutie van zijn manier. De wereld die Conscience in zijn werken weergeeft. Het wassenbeeld. Eene welopgevoede dochter. De Podagrist. - Eene gekken wereld. Geld en adel. De duivel uit het Slangenbosch. De bejaarde Conscience. Volkshulde in 1881. Overlijden in 1883.

ILLUSTRATIES:
1. Karel Vervier, p. 12.
2. Jan Frans Willems, p. 15.
3. F. Rens, p. 24.
4. Omslag en titel van « Belgisch Museum», p 26.
5. Karel Lodewijk Ledeganek, p. 27.
6. Prudens van Duyse, p. 28.
7. Gustaaf Wappers, naar een litho door Madou, p. 31.
8. Karel Mertens, naar de schilderij van G. Wappers, p. 32.
9. De toren van Sint-Andries, p. 35.
10. De Koolvliet bij de woning van Conscience, naar een schilderij van Schaeffels (Cliché «Ons Volk Ontwaakt»), p. 37.
11. Vrijwilligers trekken de stad in, naar een lithographie (Cliché « Ons Volk Ontwaakt "), p. 45.
12. Illustratie « In 't Wonderjaer », p. 63.
13. Jacobvan Lennep, p. 75.
14. Mevr. A. L. G. Bosboom-Toussaint, p. 76.
15. Jan de Laet (op lateren leeftijd), p. 82.
16. De Leeuw van Vlaenderen, 1e blz. van het handschrift, p.85.
17. Titelblad van «De Leeuw van Vlaenderen », 1 e uitgave, p.91.
18. Antwerpen (Panorama), p. 124.
19. Maria Peinen, naar de schilderij van H. Leys, p. 142.
20. Houtsnede voor de « Kunstbibliotheek », p. 144.
21. Edward Dujardin (op lateren leeftijd) (Cliché « Ons Volk Ontwaakt »), p. 145.
22. Houtsnede voor « Siska van Rosemael », p. 153.
23. Illustratie uit « De Koopmansklerk » van P. F. van Kerckhoven, Antw., 1843, p. 155.
24. Eug. Zetternam, p. 160.
25. Lodewijk Vleeschhouwer, p. 162.
26. Conscience in 1851, door Tuerlinckx, p. 171.
27. Illustratie uit « Rikke-Tikke-Tak », door Dujardin (Cliché « Ons Volk Ontwaakt »), p. 174.
28. Illustratie uit « Rikke-Tikke-Tab », door Dujardin (Cliché « Ons Volk Ontwaakt »), p. 183.
29. Houtsnede voor « Lambrecht Hensmans ", p. 194.
30. Schilde, p. 209.
31. Blinde Rosa, 1e blz. van het handschrift, p. 212.
32. Kruisbeeld in de Kempen (Baele), p. 216.
33. Illustratie uit « de Loteling», door Dujardin, p. 221.
34. Conscience in het gezin van den Loteling, door Dujardin. p. 223.
35. Kleine hoeven in de Kempen (bij Moll), p. 244.
36. Houtsnede voor de « Kunstbibliotheek », p. 253.
37. Houtsnede voor de « Kunstbibliotheek », p. 254.
38. Zilveren Kelk, aan Conscience bij zijn vertrek uit Antwerpen aangeboden (Cliché « Ons Volk Ontwaakt »), p.264.
39. Kamer in de woning van Conscience te Kortrijk, naar het schilderij van A. Diliens, p. 265.
40. Trapzaal met Hendrikje en Maria, naar het schilderij van A. Dillens, p. 266.
41. Conscience te Kortrijk, naar het schilderij van Jan Bertou p.279.
42. Mevrouw Conscience te Kortrijk, naar het schilderij van Jan Bertou, p. 285.
43. Het Wiertzmuseum (Cliché « Ons Volk Ontwaakt »), p.288.
44. Illustratie uit « De Kerels van Vlaanderen» door Dujardin. p.291.
45. Jan van Beers, p. 298.
46. Hendrik Conscience in 1881, p. 304.